Polityka prywatności

Nazwisko i kontakt osoby odpowiedzialnej zgodnie z art. 4 (7) DSGVO
SECUREMEN GmbH
Siedziba główna
Wecostrasse 3
D-53783 Eitorf
Tel. +49 2243 917412 8
Fax +49 2243 917412 0

Biuro w Berlinie
Haus Cumberland
Kurfürstendamm 194
D-10707 Berlin
Tel. +49 30 411 9191 41
Fax +49 30 411 9191 49

info(at)securemen.com
www.securemen.eu

Zarząd:
François Galpin
 
Sąd lokalny w Charlottenburgu
HRB 124328 B 
USt-ID-Nr DE269735385 

Bezpieczeństwo i ochrona Twoich danych osobowych

Uważamy, że naszym podstawowym obowiązkiem jest zachowanie poufności danych osobowych, które nam przekazujesz i ochrona ich przed nieuprawnionym dostępem. Dlatego stosujemy najwyższą staranność i najnowocześniejsze standardy bezpieczeństwa, aby zapewnić maksymalną ochronę Twoich danych osobowych.

Jako przedsiębiorstwo prawa prywatnego podlegamy przepisom europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (DSGVO) oraz przepisom federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG). Podjęliśmy środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.

Zgodność z prawem przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem tylko wtedy, gdy istnieje podstawa prawna do ich przetwarzania. Podstawą prawną przetwarzania może być zgodnie z art. 6 ust. 1
lit. a - f DSGVO może być w szczególności:

a.     Osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do wykonania środków przedumownych podjętych na wniosek osoby, której dane dotyczą;

c. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega administrator danych;

d. przetwarzanie jest niezbędne w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

e. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przysługującej administratorowi;

f. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec takich interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Informacja o zbieraniu danych osobowych

(1) Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące gromadzenia danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe to np. imię i nazwisko, adres, adresy e-mail.

(2) Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, podane przez Państwa dane (adres e-mail, nazwisko i ewentualnie numer telefonu) będą przez nas przechowywane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub rozpatrzenia Państwa prośby. Usuwamy dane zebrane w tym kontekście po rozpatrzeniu Twojego wniosku, chyba że istnieje prawny obowiązek zachowania danych.

Zbieranie danych osobowych podczas odwiedzania naszej strony internetowej

Gdy korzystasz z naszej strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, tzn. gdy nie rejestrujesz się lub w inny sposób nie przekazujesz nam informacji, gromadzimy jedynie dane osobowe, które Twoja przeglądarka przesyła na nasz serwer. Jeśli chcą Państwo obejrzeć naszą stronę internetową, gromadzimy następujące dane, które są nam technicznie niezbędne do wyświetlenia Państwu naszej strony internetowej oraz do zapewnienia jej stabilności i bezpieczeństwa (podstawa prawna to art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO):

- Adres IP

- Data i godzina złożenia wniosku

- Różnica między strefą czasową a Greenwich Mean Time (GMT)

- Treść wniosku (konkretna strona)

- Status dostępu/kod statusu protokołu HTTP

- Ilość danych przekazywanych w każdym przypadku

- Strona internetowa, z której pochodzi zapytanie

- przeglądarka

- System operacyjny i jego interfejs

- język i wersja oprogramowania przeglądarki.

Stosowanie plików cookie

(1) Oprócz danych wymienionych powyżej, podczas korzystania z naszej strony internetowej na Państwa komputerze zapisywane są pliki cookie. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na dysku twardym w odniesieniu do używanej przeglądarki i które dostarczają stronie ustawiającej plik cookie pewnych informacji. Pliki cookie nie mogą wykonywać programów ani przenosić wirusów na komputer użytkownika. Służą one do tego, aby strona jako całość była bardziej przyjazna i skuteczna.

(2) Ta strona internetowa wykorzystuje następujące rodzaje plików cookie, których zakres i funkcja są wyjaśnione poniżej:

Transient cookies (a.)

Trwałe pliki cookies (patrz b.).

(a) Przejściowe pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Należą do nich w szczególności sesyjne pliki cookies. Przechowują one tzw. ID sesji, dzięki któremu różne żądania z przeglądarki mogą być przyporządkowane do wspólnej sesji. Dzięki temu Twój komputer może zostać rozpoznany, gdy wrócisz na naszą stronę. Pliki cookie sesji są usuwane po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki.

(b) Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po upływie określonego wcześniej czasu, który może być różny w zależności od pliku cookie. W każdej chwili możesz usunąć pliki cookies w ustawieniach bezpieczeństwa swojej przeglądarki.

(c)Użytkownik może skonfigurować ustawienia przeglądarki zgodnie z własnymi preferencjami i na przykład odmówić akceptacji plików cookie stron trzecich lub wszystkich plików cookie. Tak zwane "cookies osób trzecich" to cookies, które zostały ustawione przez osoby trzecie, a więc nie przez rzeczywistą stronę internetową, którą aktualnie odwiedzasz. Należy pamiętać, że wyłączenie plików cookie może spowodować, że nie będzie można korzystać ze wszystkich funkcji tej strony.

Twoje prawa

(1) Cofnięcie zgody

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody do momentu jej odwołania.

Aby skorzystać z prawa do odwołania, możesz w każdej chwili skontaktować się z nami.

(2) Prawo do potwierdzenia

Mają Państwo prawo zażądać od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy dane osobowe dotyczące Państwa. W każdej chwili możesz poprosić o potwierdzenie, korzystając z powyższych danych kontaktowych.

(3) Prawo dostępu

W przypadku przetwarzania danych osobowych, w każdej chwili mogą Państwo zażądać informacji na temat tych danych osobowych oraz następujących informacji:

a. cele przetwarzania;

b. kategorie przetwarzanych danych osobowych;

c. odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności w przypadku odbiorców w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

d. jeżeli jest to możliwe, planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeżeli nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;

e. istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania przez administratora lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

f. istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego;

g. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą, wszelkie dostępne informacje na temat pochodzenia danych;

h. istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 GDPR oraz, przynajmniej w takich przypadkach, istotne informacje na temat zastosowanej logiki oraz zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Jeśli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej, masz prawo do uzyskania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach zgodnie z art. 46 GDPR w związku z przekazaniem. Przekażemy kopię danych osobowych, które są przedmiotem przetwarzania. Możemy pobierać uzasadnioną opłatę opartą na kosztach administracyjnych za wszelkie dalsze kopie, których zażąda dana osoba. W przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną, informacja jest przekazywana w powszechnie stosowanym formacie elektronicznym, chyba że wskazuje on inaczej. Prawo do otrzymania kopii na podstawie ust. 3 nie narusza praw i wolności innych osób.

(4) Prawo do sprostowania   

Mają Państwo prawo do uzyskania od nas sprostowania bez zbędnej zwłoki dotyczących Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, ma Pani/Pan prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia.

(5) Prawo do usunięcia danych

Mają Państwo prawo żądać usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych bez zbędnej zwłoki, ponadto jesteśmy zobowiązani do usunięcia danych osobowych bez zbędnej zwłoki, jeżeli zachodzi jedna z następujących przyczyn:

a.     Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone.

b.     Osoba, której dane dotyczą, wycofuje zgodę, na której opierało się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) GDPR i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania.

c.      Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu na podstawie art. 21 ust. 1 GDPR i nie ma nadrzędnych uzasadnionych podstaw do przetwarzania, lub osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu na podstawie art. 21 ust. 2 GDPR.

d.     Dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem.

e.     Usunięcie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.

f.      Dane osobowe zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego oferowanymi zgodnie z art. 8 ust. 1 GDPR.

Prawo do usunięcia danych nie istnieje, o ile przetwarzanie jest konieczne:

- do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

- dla wypełnienia obowiązku prawnego wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

- ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) i i) oraz art. 9 ust. 3 GDPR;

- do celów archiwizacyjnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 GDPR, jeżeli prawo, o którym mowa w ust. 1, może uniemożliwić lub poważnie utrudnić osiągnięcie celów takiego przetwarzania; lub

- w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

(6) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli spełniony jest jeden z następujących warunków:

a. prawidłowość danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą, przez okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie prawidłowości danych osobowych,

b. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych i żąda w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale podmiot danych potrzebuje ich do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; lub

d. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 ust. 1 GDPR, o ile nie ustalono jeszcze, czy uzasadnione podstawy administratora są nadrzędne wobec podstaw prawnych osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone zgodnie z powyższymi warunkami, takie dane osobowe - poza przechowywaniem - są przetwarzane wyłącznie za zgodą podmiotu danych lub w celu ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na istotny interes publiczny Unii lub państwa członkowskiego.

W celu skorzystania z prawa do ograniczenia przetwarzania osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych powyżej.

(7) Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo otrzymać dotyczące Państwa dane osobowe, które nam Państwo dostarczyli w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz mają Państwo prawo do przeniesienia tych danych do innego administratora bez przeszkód ze strony administratora, któremu dane osobowe zostały dostarczone, pod warunkiem, że:

a. przetwarzanie opiera się na zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na umowie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO; oraz

b. przetwarzanie odbywa się przy pomocy zautomatyzowanych procedur.

Korzystając z prawa do przenoszenia danych zgodnie z ust. 1, mają Państwo prawo uzyskać, aby dane osobowe zostały przekazane bezpośrednio od nas innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Skorzystanie z prawa do przenoszenia danych nie wpływa na prawo do usunięcia danych. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania niezbędnego do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przysługującej administratorowi.

(8) Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przyszłego przetwarzania danych dotyczących Państwa zgodnie z art. 21 DSGVO. Sprzeciw może być wniesiony w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby reklamy bezpośredniej. Z prawa do sprzeciwu można skorzystać w dowolnym momencie, kontaktując się z nami na dane kontaktowe podane na początku tego dokumentu.

(9) Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Mają one również prawo, bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych, do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia, jeżeli podmiot danych uważa, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza niniejsze rozporządzenie.

(10) Prawo do skutecznego środka prawnego.

Bez uszczerbku dla wszelkich dostępnych administracyjnych lub pozasądowych środków odwoławczych, w tym prawa do złożenia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 GDPR, podmiot danych ma prawo do skutecznego sądowego środka odwoławczego, jeżeli uzna, że jego prawa wynikające z niniejszego rozporządzenia zostały naruszone w wyniku przetwarzania jego danych osobowych niezgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Zautomatyzowane decyzje w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Nie angażujemy się w zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.

 

Korzystanie z Google Analytics

(1) Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej świadczonej przez Google, Inc ("Google"). Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika, aby pomóc witrynie analizować sposób, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie internetowej, Państwa adres IP zostanie jednak wcześniej skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach, które zawarły porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przekazany na serwer Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z tej strony internetowej przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora strony internetowej.

(2) Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

(3) Możesz odmówić stosowania plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że jeśli to zrobisz, możesz nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej strony. Użytkownik może również zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez niego ze strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

(4) Ta strona korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem "_anonymizeIp()". Oznacza to, że adresy IP są przetwarzane w formie skróconej, co wyklucza możliwość podawania danych osobowych. Jeśli zebrane o Tobie dane dotyczą osoby, jest to natychmiast wykluczane, a dane osobowe są natychmiast usuwane.

(5) Używamy Google Analytics do analizy i regularnego ulepszania korzystania z naszej strony internetowej. Uzyskane statystyki pozwalają nam ulepszać naszą ofertę i czynić ją bardziej interesującą dla Ciebie jako użytkownika. W wyjątkowych przypadkach, w których dane osobowe są przekazywane do USA, Google poddał się Tarczy Prywatności UE-USA, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Podstawą prawną korzystania z Google Analytics jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO.

(6) Informacje dotyczące dostawcy będącego osobą trzecią: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, Fax: +353 (1) 436 1001 Warunki użytkowania:

www.google.com/analytics/terms/de.html, Przegląd polityki prywatności: www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html oraz Polityka prywatności: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

(7) Ta strona internetowa wykorzystuje również Google Analytics do analizy przepływów odwiedzających, która odbywa się za pośrednictwem identyfikatora użytkownika. Analizę użytkowania na różnych urządzeniach można wyłączyć na swoim koncie klienta w zakładce "Moje dane", "Dane osobowe".

(8) Dodatkowo lub alternatywnie do dodatku do przeglądarki można zapobiec śledzeniu przez Google Analytics na naszych stronach, klikając na ten link. Spowoduje to zainstalowanie na Twoim urządzeniu pliku cookie opt-out. Zapobiega to gromadzeniu danych przez Google Analytics dla tej strony internetowej i dla tej przeglądarki w przyszłości, dopóki plik cookie pozostaje zainstalowany w przeglądarce.

Ujawnianie danych podmiotom przetwarzającym i osobom trzecim

Jeśli ujawniamy dane innym osobom fizycznym lub prawnym (podmiotom przetwarzającym lub osobom trzecim), przekazujemy je im lub w inny sposób przyznajemy im dostęp do danych, odbywa się to wyłącznie na następujących warunkach:

  • wyraziliście Państwo na to wyraźną zgodę,
  • przetwarzanie jest absolutnie niezbędne do wykonania umowy z Państwem,
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego